Algemene voorwaarden Alux BV

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.

 1. Algemene voorwaarden: het onderhavige document Algemene Voorwaarden Alux BV.
 2. Alux BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Transportweg 15, 9363TL te Marum, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62922521.
 3. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Alux BV een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 4. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Overeenkomst: iedere tussen Alux BV en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Alux BV zich, tegen een nader tussen partijen overeengekomen prijs, jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden.
 6. Zaken: alle in het kader van de overeenkomst aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken en/of de zaken van de wederpartij waaraan werkzaamheden worden verricht, zoals, maar niet beperkt tot, lichtstraten en onderdelen daarvan.
 7. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Alux BV uit te voeren werkzaamheden, zoals, maar niet beperkt tot, (de)montage en reparatie van zaken.
 8. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals communicatie per e-mail.

 

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Alux BV en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van Alux BV vrijblijvend.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Alux BV dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Alux BV dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Een aanbod van Alux BV geldt niet automatisch voor vervolgorders of -opdrachten. Voor zover daarin geen wijzigingen zijn aangebracht, zijn deze algemene voorwaarden daarentegen wél tevens van toepassing op vervolgorders en –opdrachten zonder dat Alux BV gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de wederpartij ter hand te stellen.
 4. Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Alux BV, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Alux BV anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Alux BV niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

 

ARTIKEL 4. |  TERMIJNEN

 1. Indien Alux BV voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Alux BV deze gegevens heeft ontvangen.
 2. Alux BV spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Alux BV treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij Alux BV schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarin een redelijke termijn voor nakoming is vermeld en Alux BV na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

 

ARTIKEL 5. |  DERDEN

 1. Alux BV is steeds bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de eventueel door Alux BV bij de overeenkomst betrokken derden. Zij kunnen, naast Alux BV, jegens de wederpartij een beroep doen op de bedingen van deze algemene voorwaarden voor zover de betreffende rechten en verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Alux BV.
 3. De aansprakelijkheid van Alux BV is uitgesloten voor schade ontstaan als gevolg van tekortkomingen van derden die Alux BV bij de uitvoering van overeenkomst heeft betrokken, tenzij het gaat om derden die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden verrichten of diensten verlenen die behoren tot de werkzaamheden of diensten die Alux BV, gelet op zijn eigen bedrijfsactiviteiten, tevens zelfstandig uitvoert en de wederpartij redelijkerwijs niet kon weten dat voor de verrichting van die werkzaamheden c.q. diensten derden door Alux BV zijn ingeschakeld. De aansprakelijkheid van Alux BV is, ook in geval Alux BV verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden c.q. dienstverlening van derden, beperkt tot hetgeen in artikel 14 is bepaald.
 4. In geval Alux BV in welke mate dan ook slechts bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de wederpartij en derden, is Alux BV bij deze overeenkomsten geen partij en draagt ter zake de uitvoering van die overeenkomsten geen enkele aansprakelijkheid.

 

ARTIKEL 6. |  VERKOOP EN LEVERING VAN ZAKEN

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering van de door Alux BV verkochte zaken plaats door afhalen daarvan op locatie van Alux BV dan wel een andere door hem aangewezen locatie.
 2. In geval de levering van verkochte zaken plaatsvindt middels bezorging, geschiedt dit op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Bij gebreke van een specifiek afleveradres, geldt het factuuradres als afleveradres.
 3. Alux BV bepaalt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de wijze van verpakking, en in een voorkomend geval, de verzending van de zaken.
 4. Alux BV behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren.
 5. Tenzij uit een uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen leveringsconditie anders voortvloeit, en in elk geval indien de wederpartij consument is, gaat het risico van verlies en beschadiging van de zaken over op de wederpartij op het moment dat de zaken door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 6. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn, is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren zaken in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen prijs te voldoen.
 7. Indien de zaken niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal Alux BV de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.
 8. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde zaken weigert of anderszins nalatig is de zaken in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van Alux BV mededelen binnen welke termijn de zaken alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. Alux BV is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de zaken nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de zaken.
 9. Indien Alux BV bij toepassing van de leden 6, 7 of 8 van dit artikel redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij de daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten voor rekening van de wederpartij.

 

ARTIKEL 7. |  UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. De wederpartij is gehouden om, al dan niet op verlangen van Alux BV, steeds alle informatie die voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de daartoe door Alux BV voorgeschreven wijze, aan Alux BV te verstrekken. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze informatie.
 2. Voorts dient de wederpartij Alux BV steeds alle voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de werkzaamheden te optimaliseren.
 3. Voor zover voor de uitvoering van de werkzaamheden relevant is, is de wederpartij tijdig vóór de uitvoering daarvan, verantwoordelijk voor het zorgdragen voor:
 • een vrij toegankelijke werkplek;
 • voldoende gelegenheid voor de aanvoer, opslag en afvoer van zaken die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt of verwerkt, waaronder apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en bij de uitvoering van de werkzaamheden te (de)monteren of te repareren zaken;
 • de aanwezigheid van alle voor de uitvoering van de werkzaamheden vereiste voorzieningen, waaronder elektriciteit, gas en water;
 • het verkrijgen van toegang door de, door Alux BV te werk gestelde personen, op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering van de werkzaamheden;
 • het treffen en handhaven van alle redelijkerwijs voor rekening van de wederpartij komende veiligheids- en voorzorgsmaatregelen.
 1. Alux BV dient kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op de locatie van uitvoering redelijkerwijs gewenste voorzieningen, zoals elektriciteit, gas en water.
 2. De wederpartij staat in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden en vrijwaart Alux BV van alle aanspraken van derden wegens het ontbreken daarvan.
 3. Indien de werkzaamheden op verschillende dagen worden uitgevoerd, dient de wederpartij Alux BV op locatie van uitvoering van de werkzaamheden een afsluitbare ruimte ter beschikking te stellen voor de opslag van in verband met de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken, gereedschappen en andere materialen, welke opslag voor rekening en risico van de wederpartij geschiedt.
 4. Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is Alux BV, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de eventuele uit de tekortkoming van de wederpartij voortvloeiende vertragings-/wachturen en overige geleden schade door te berekenen aan de wederpartij.

 

ARTIKEL 8. |  WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

 1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Alux BV zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. Alux BV zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Alux BV gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Alux BV op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij Alux BV de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Alux BV zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
 5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Alux BV een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

 

ARTIKEL 9. |  ONDERZOEK EN RECLAMES

 1. Werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd indien:
 • het opgeleverde door de wederpartij in gebruik is genomen, of;
 • Alux BV aan de wederpartij heeft meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor de wederpartij redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid.

Neemt de wederpartij een deel van het opgeleverde in gebruik c.q. moet een deel van de werkzaamheden als opgeleverd worden beschouwd, dan geldt dat gedeelte als opgeleverd.

 1. Na oplevering van de werkzaamheden dient de wederpartij direct te onderzoeken of Alux BV de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Reclames met betrekking tot zichtbare gebreken dienen terstond na oplevering aan Alux BV te worden gemeld.
 2. De wederpartij dient op het moment van afleveren van verkochte zaken direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoordt. Indien de aard en/of hoeveelheid naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient zij daarvan op het moment van afleveren onverwijld mededeling te doen aan Alux BV.
 3. Reclames met betrekking tot ten tijde van de (op)levering redelijkerwijs niet-zichtbare gebreken, dienen binnen zeven dagen na (op)levering, althans binnen een termijn van zeven dagen nadat de wederpartij redelijkerwijs van het niet-zichtbare gebrek kennis had kunnen dragen, schriftelijk bij Alux BV te worden gemeld.
 4. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid geldt ten aanzien van een consumentenkoop dat het recht van de consument op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van het (op)geleverde, vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake schriftelijk bij Alux BV is gereclameerd.
 5. Indien de wederpartij niet tijdig reclameert, vloeit er voor Alux BV uit een dergelijke reclame van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 6. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot tijdige betaling van de overeenkomen prijs bestaan.

 

ARTIKEL 10. |  GARANTIE

 1. De wederpartij maakt uitsluitend aanspraak op de eventueel uitdrukkelijk door Alux BV bedongen garantie en/of de door de toeleveranciers van Alux BV met de zaken meegeleverde fabrieksgarantie.
 2. Een door Alux BV, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Alux BV kunnen doen gelden.
 3. Eventueel op de zaken rustende garantie vervalt indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Alux BV kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onder meer als gevolg van weersinvloeden, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Alux BV en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van Alux BV zijn uitgevoerd.
 4. Aanspraak op toepasselijke garantie bestaat slechts wanneer aan de voorwaarden van dit artikel is voldaan en sprake blijkt te zijn van een materiaal- of constructiefout in de zaak. Uitsluitend dan komen de kosten van onderzoek en reparatie voor rekening van Alux BV.
 5. Zaken kunnen nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Alux BV worden geretourneerd.
 6. Lid 4 en 5 van het vorige artikel vinden overeenkomstige toepassing op de eventuele garantieaanspraken van de wederpartij.

 

ARTIKEL 11. |  OVERMACHT

 1. Alux BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Alux BV bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht, anders dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs voor dat gedeelte van de overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 12. |  OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Alux BV is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Alux BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Alux BV gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de betaling(en) heeft gesteld.
 3. Voorts is Alux BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Alux BV op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.
 5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die Alux BV ten gevolg van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 6. Indien Alux BV de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 13. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van Alux BV vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, vaste productprijzen, een aanneemsom en/of regie.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Alux BV vermelde prijzen exclusief btw en bezorgkosten. Voordat een overeenkomst met een consument wordt gesloten, worden prijzen inclusief btw vermeld.
 3. Indien te leveren prestaties op basis van nacalculatie zijn aangeboden, dienen de opgegeven prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk gewerkte uren c.q. gemaakte kosten zullen dan aan de opdrachtgever worden doorberekend.
 4. Alux BV is gerechtigd prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren die zich na totstandkoming van de overeenkomst, doch vóór (op)levering openbaren, aan de wederpartij door te berekenen. In afwijking van de vorige zin is de consument gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de doorberekening hiervan plaatsvindt binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst en Alux BV alsnog uitdrukkelijk weigert de overeenkomst volgens de oorspronkelijke condities na te willen komen.
 5. Alux BV is gerechtigd te vorderen dat de overeengekomen prijs geheel of gedeeltelijk middels vooruitbetaling wordt voldaan. Alux BV is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de wederpartij in gebreke is met voldoening van de hier bedoelde vooruitbetaling. In geval van een consumentenkoop kan de consument, in afwijking van de eerste zin, niet worden verplicht tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 6. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Alux BV aangewezen wijze. In geval van overboeking dienen betalingen, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op de door Alux BV voorgeschreven wijze.
 7. Klachten omtrent de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk bij Alux BV te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de wederpartij om ter zake bezwaar te maken, is komen te vervallen.
 8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 10. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

 

ARTIKEL 14. |  AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 9 en 10 is Alux BV na (op)levering nimmer langer aansprakelijk voor welke schade dan ook die in enig verband met de uitvoering van de overeenkomst voor de wederpartij ontstaat. In het bijzonder is de aansprakelijkheid van Alux BV beperkt conform het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden.
 2. Alux BV is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door wederpartij verlangde constructies en werkwijzen, gebreken aan of ongeschiktheid van eventuele materialen of hulpmiddelen die door wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Alux BV kan worden toegerekend.
 4. Alux BV is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de door hem verkochte zaken, ingevolge de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid, de schade draagt.
 5. Alux BV draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan als gevolg van een omstandigheid als beschreven in artikel 10, op basis waarvan eventuele garantie zou zijn komen te vervallen.
 6. Alux BV heeft te allen tijde het recht waarvoor Alux BV, ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, toch aansprakelijk is, te herstellen. De wederpartij dient Alux BV daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Alux BV ter zake vervalt.
 7. Alux BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 8. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Alux BV mocht bestaan, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Alux BV betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Alux BV nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Alux BV daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Alux BV dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 9. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Alux BV bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 10. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Alux BV, zal de wederpartij Alux BV vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Alux BV.
 11. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 15. |  PANDRECHT, RENTENTIERECHT EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alux BV heeft op alle zaken die hij uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, en voor alle vorderingen die hij op de wederpartij heeft of mocht krijgen, ten opzichte van een ieder die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht.
 2. Alle door Alux BV verkochte en geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 3. Het is de wederpartij niet toegestaan de door Alux BV verkochte zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De wederpartij is verplicht de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade, zoals brand- en waterschade, alsmede tegen diefstal. De polis van deze verzekering(en) zal op eerste verzoek aan Alux BV ter inzage worden gegeven.
 5. Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Alux BV hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 6. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Alux BV of de door Alux BV aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Alux BV is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 7. Als de wederpartij, nadat de verkochte zaken door Alux BV aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

 

ARTIKEL 16. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Alux BV aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.